loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
Mangelfullt: Mattilsynet fant at bruk av lakselusmidler i oppdrettsnæringen i stor grad blir brukt «off label», det vil si på en annen måten enn det er godkjent for at Statens legemiddelverk. (Foto: Arkivfoto)

Kritisk til næringens lakselusmiddelbruk

/ 2018-06-15 10:15:41

Mattilsynets legemiddelkampanje avdekket at rutinene ved bruk av lakselusmiddel i oppdrettsnæringen ikke er god nok.

Mesteparten av legemiddelbruken i oppdrettsnæringen er rettet mot lakselus. Mattilsynets legemiddelkampanje indikerer at midlene i for stor grad brukes i doser som ikke er godt nok dokumentert og at midlene i flere tilfeller brukes på fisk som er svekket.

Det er mange årsaker til at bruk av legemidler, både til mennesker og dyr, er strengt regulert. Ved bruk av lakselusmidler på laks og ørret står mattryggheten sentralt. I tillegg skal fiskevelferden og miljøet rundt merdene ivaretas på en god måte.

Tilsynskampanje

I perioden 2015–2017 gjennomførte Mattilsynet en tilsynskampanje med legemiddelbruk rettet mot lakselus i oppdrettsnæringen etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Det ble ført tilsyn med hele verdikjeden, både oppdrettere, fiskehelsepersonell og slakterier.

30 utvalgte fiskepersonells forskrivninger ble ført tilsyn med i 2015 og 2016. I denne perioden var det mer enn 5000 forskrivninger av lakselusmidler.

Tilsynssakene ble valgt ut etter bestemte kriterier, blant annet i de tilfellene hvor flere legemidler ble forskrevet samtidig og/eller ved hyppig legemiddelbruk. Sakene er ikke representative for alle forskrivningene i perioden. I alle sakene ble det varslet eller fattet vedtak.

Rutinene bør forbedres

Fiskehelsepersonell skal vurdere og fastsette en passende tilbakeholdelsestid ved legemiddelbruk for å sikre at det ikke er legemiddelrester i fisken som slaktes. Det ble gjort i alle saker.

Men Mattilsynet fant at journalføring og dokumentasjon for hvordan man kom frem til riktig tilbakeholdelsestid kunne vært bedre. Oppdretter må få klar og entydig informasjon fra fiskepersonell som forskriver legemidlene. Her kan rutinene bli bedre.

– Vi har god kontroll på at fisken som selges i markedet er trygg. Målet er at fisk med ulovlige restverdier av legemidler aldri skal forekomme. Derfor er vi opptatt av at rutinene på dette området er sikre og stadig forbedres, sier Kristina Landsverk, fagdirektør i Mattilsynet, i en pressemelding.

Må dokumenteres bedre

Hovedfunnet i tilsynskampanjen er at lakselusmidlene i stor grad ble brukt «off label», det vil si på en annen måte enn det er godkjent for av Statens legemiddelverk. Rammene for godkjent bruk står i legemiddelets pakningsvedlegg eller preparatomtale.

– Bruk av legemidler «off label» er ikke forbudt, men det skal være en nødløsning. I dag har det blitt vanlig ved behandling mot lakselus. Slik bruk innebærer et større ansvar for fiskehelsepersonell som forskriver legemiddelet. Dokumentasjonen rundt «off label» bruk var i hovedsak mangelfull, sier hun.

Fiskevelferd

Forsvarlig legemiddelbehandling forutsetter tilstrekkelig gode grunner til å behandle og et forventet positivt resultat av behandlingen. På noen pakningsvedlegg advares det mot lusebehandling av syk og svekket fisk.

– Tilsynene viser at det ikke er uvanlig å behandle fisk med lusemidler på tross av at den er syk og svekket. Det fører i mange tilfeller til forhøyet dødelighet i anlegget. Vi er særlig kritisk til slik tilfeller, sier hun.

Miljøansvar nedprioritert

Ved tilsyn med fiskehelsepersonell fant Mattilsynet også at de fleste ikke var tilstrekkelig bevisst miljøansvaret ved bruk av legemidler.

– Vårt inntrykk er at hensynet til lave lusenivå i praksis har overskygget andre miljøhensyn. Forskriver må likevel alltid ta miljørelatert informasjon og råd i preparatinformasjonen med i vurderingen når det velges legemiddel, sier Landsverk.

Han påpeker at Mattilsynet tar selvkritikk på at de ikke har ført tilsyn med legemiddelbruken i oppdrettsnæringen tidligere.

– Hadde vi vært tidligere på banen kunne vi unngått den uheldige praksisen vi har avdekket. Enhver husdyrproduksjon er avhengig av å bruke legemidler. Tilsynskampanjen gir en rekke avklaringer som det derfor er viktig å ta med seg videre, sier Landsverk.

Forslag til forbedringer

Mattilsynet er opptatt av at utdanning av fiskehelsepersonell legger skikkelig vekt på opplæring i forskrivning av legemidler, og foreslår at de som står for undervisningen setter seg inn i rapporten fra tilsynskampanjen og vurderer denne opp mot undervisningen.

I forbindelse med utarbeidelsen av ny lov for dyrehelsepersonell er det også viktig å ta inn over seg at arbeidet med fiskehelse i stor grad dekkes av spesialiserte selskaper.

Mattilsynet bør videre hvert år føre enkelte risikobaserte tilsyn med legemiddelbruk, og de anbefaler at næringen tar initiativ til å utvikle en terapiveileder i samarbeid med kunnskapsinstitusjonene. En slik veileder kan være et godt virkemiddel for å sikre forsvarlig legemiddelbehandling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse